Ekspertyzy techniczne

44. Ekspertyza techniczna instalacji wentylacji awaryjnej w kancelarii Prezydenta RP. 2024

43. Ekspertyza techniczna instalacji spalinowej dla w budynku wielorodzinnym w Węgrowie. 2024

42. Ekspertyza techniczna instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym spółdzielni mieszkaniowej “Łazienkowska”. 2023

41. Analiza Fitnes-F0r-Service (FFS) zbiornika VSC Condensate Drum dla 200 tyś godzin pracy w warunkach pełzania dla inwestycji Olefiny III. 2023

40. Opinia techniczna dotycząca wymaganych badań koniecznych do wykonania projektu reperacji ścianki rury na czynnym gazociągu DN 500 MOP 4,8 MPa. 2023

39. Ekspertyza techniczna w zakresie oceny metodyki obliczeń obciążenia cieplnego budynków mieszkalnych dla SM Nowy Dwór. 2023

38. Ekspertyza techniczna w zakresie oceny systemu wentylacji w lokalu mieszkalnym. 2023

37. Ekspertyza techniczna w zakresie oceny systemu grzewczego w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego im. Lecha Kaczyńskiego w Lucieniu. 2022

36. Ocena techniczna jakości pracy instalacji ciepłej wody użytkowej w lokalu oraz określenie podstaw prawnych zabezpieczenia dostępu do wodomierzy lokalowych. 2022

35. Ekspertyza techniczna dotycząca przyczyn braku wymaganego ciśnienia wody w budynkach wielorodzinnych przy ulicy Łucka 14A i 16A w Warszawie. 2022

34. Ekspertyza techniczna dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy II Wydział Cywilny dotycząca zastosowania wodomierza głównego w budynku wielorodzinnym. 2022

33. Ekspertyza techniczna dotycząca przyczyn awarii kompensatora mieszkowego DN 4000 na wymienniku paraxlyneu w PKN Orlen. 2021

32. Ekspertyza techniczna dotycząca przyczyn awarii nawilżaczy parowych zamontowanych w instalacji klimatyzacji w budynku Wola Retro. 2021

31. Ekspertyza techniczna dotycząca uszkodzenia sterowania grzejnikami podłogowymi. 2021

30. Ekspertyza techniczna uszkodzonego wymiennika obrotowego centrali wentylacyjnej 30 000 m3/h znajdującej się w budynku siedziby NBP przy ul. Jasnej 12 w Warszawie. 2021

29. Ekspertyza techniczna w zakresie ustalenia przyczyny zalania garaży oraz lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze w budynkach wielorodzinnych nieruchomości Apartamenty Marymont II w Warszawie. 2021

28. Ekspertyza techniczna projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji dla inwestycji: modernizacja poprzez rozbudowę bloku operacyjnego wielospecjalistycznego szpitala samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Nowej Soli. 2021

27. Ekspertyza techniczna zbiornika magazynowego 715 m3 dla Sk ie technology. 2021

26. Ekspertyza techniczna stacji redukcyjnej i instalacji gazowej dla Asseco Poland S.A. 2021

25. Opinia techniczna dotycząca spoin po procesie naprawy rurociągu dmuchu rezerwowego dla Arcelor Mittal w zakładzie w Dąbrowie Górniczej. 2020

24. Opinia techniczna instalacji ogrzewania i chłodzenia dla budynku mieszkalnego w Warszawie. 2020

23. Opinia techniczna dotycząca oceny podstaw technicznych podjęcia przez Radę m. st. Warszawy uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Lizbońskiej 1. 2020

22. Ekspertyza dotycząca budowy gazociągu DN 500 MOP 5,5 MPa w ramach realizacji zadania: „Modernizacja gazociągu Oświęcim – Szopienice”, w mieście Chełm Śląski – wykonanie tarczowego bloku oporowego w świetle normy BN – 71 8976 – 48. 2020

21. Ekspertyza określająca przyczynę zaistniałej w dniu 15.06. 2019r. awarii na gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji tłocznia Włocławek – WGR II Gustorzyn w miejscowości Mikanowo. 2020

20. Ekspertyza symulacyjna mes spoiny nr 42/16 – 42W41 na gazociągu DN 1000 na odcinku II: Zdzieszowice – Brzeg. 2020

19. Ekspertyza symulacyjna MES spoiny nr 25/22 – 25W1/4 na gazociągu DN 1000 na odcinku II: Zdzieszowice – Brzeg. 2019

18. Ekspertyza symulacyjna MES owalizacji łuku na gazociągu DN 1000 na odcinku II: Zdzieszowice – Brzeg. 2019

17. Ekspertyza techniczna dla technologii pompowni “Saska” o wydajności 6000 m3/h, należąca do warszawskiego systemu ciepłowniczego. 2019

16. Projekt powykonawczy instalacji odciągów stanowiskowych substancji powstałych w trakcie procesów produkcyjnych. 2019

15. Koncepcja gospodarki cieplnej i energetycznej dla gminy Kazimierz Biskupi. 2004

14. Ocena oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji kompleksu handlowego Real w Warszawie. 2004

13. Rozkład przestrzenno-czasowy stężeń imisyjnych głównych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych to jest SO2, NO2 i CO na terenie powiatu Malborskiego. 2003

12. Rozkład przestrzenno-czasowy stężeń imisyjnych głównych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych to jest SO2, NO2 i CO na terenie powiatu Kolskiego. 2003

11. Wyznaczenie efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 przy ulicy Piłsudskiego 51 w Sochaczewie. 2003

10. Wyznaczenie efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Zespołu Szkól Specjalnych przy ulicy Ziemowita 3 w Sochaczewie. 2003

9. Program poprawy jakości systemu ciepłowniczego oraz termomodernizacji budynków miasta Gostynin na X edycje konkursu na oszczędność energii w systemach ciepłowniczych. 2003

8. Wyznaczenie efektu ekologicznego dla wybranego wariantu termomodernizacji dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. 2002

7.Rozkład czasowo – przestrzenny zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego dla terenu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. 2002

6. Operat ochrony powietrza dla zakładów Procter & Gamble przy ulicy Zabranieckiej 20 w Warszawie. 2001

5. Ocena oddziaływania na środowisko dla zakładów Procter & Gamble przy ulicy Zabranieckiej 20 w Warszawie. 2001

4. Raport przed prywatyzacyjny Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zduńskiej Woli. 1999

3. Raport przed prywatyzacyjny Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łasku. 1999

3. Ocena oddziaływania na środowisko rozbudowy działu pieluszek Pampers dla zakładów Procter & Gamble przy ulicy Zabranieckiej 20 w Warszawie. 1999

2. Ocena oddziaływania na środowisko budowy kompleksu handlowego Real przy ulicy Al. Krakowska w Warszawie. 1999

1. Operat ochrony powietrza dla zakładów Procter & Gamble przy ulicy Zabranieckiej 20 w Warszawie. 1999